Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο ΥΘ Ε Μ Α : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


   Κατόπιν  συντονισμένων παρεμβάσεων  του Σωματείου  Εργαζομένων ΙΝΤΕΡΚΕΜ, της Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος  (ΟΕΧΒΕ) και του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) απαντώντας σε έγγραφο σχετικά  με την επίσχεση εργασίας των εργαζομένων της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ, κάνει γνωστοποίηση  τα εξής:


  Με την υπ’ αριθμ. 136/16 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Κράτους (Ν.Σ.Κ.) έγινε αποδεκτό, ότι κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, διατηρείται η αξίωση του εργαζόμενου επί του μισθού του, καθώς και η ασφαλιστική σχέση αυτού, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί υπο τους ίδιους όρους και με  όλες τις συνέπειες από την άποψη καταβολής εισφορών που θα ίσχυαν, ως εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του, οπότε και ο χρόνος της επίσχεσης των υπακτέων στον ΚΒΑΕ, θεωρείται χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και βεβαιώνεται ως τέτοιος.


  Εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμη, ο εύλογος χρόνος άμεσης ασφάλισης είναι έως 5 μήνες, εκτός εάν προσκομισθεί αντίθετη δικαστική απόφαση, για μη λύση της εργασιακής σχέσης ή συνέχισης της επίσχεσης και πέραν του πενταμήνου  έως  και την λήξη της.

  Κατόπιν τούτου, δόθηκαν εντολές για ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων για όλη την χρονική περίοδο της επίσχεσης εργασίας  στο ΚΒΑΕ.


  Όπως καταλαβαίνουμε η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με αφορμή τους εργαζόμενους της ΙΝΤΕΡΚΕΜ  δικαιώνει όσον αφορά το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων Πανελλαδικά.


Για το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας